El desenvolupament de la competència investigadora dels futurs mestres a través d'un model formatiu basat en pràctiques educatives fonamentades

Proyecto: Ayudas internas/convocatorias propiasProyectos

Detalles del proyecto

Descripción

"La finalitat general és avaluar l'implementació d'un model de pràctiques basat en promoure la identitat dels futurs mestres en la seva dimensió d'indagador-investigador de la pràctica educativa. L'Organització per la Cooperació Econòmica i el Desenvolupament (OECD, 2011) va posar de manifest la necessitat de promoure l'aprenentatge eficaç dels professors del segle XXI per tal que puguin ser investigadors i innovadors en la pràctica educativa. Una de les formes més contrastades de promoure aquesta competència bàsica del professorat consisteix en la implementació de l'enfocament de la formació del professor basat en la investigació (en anglès, research based approach teacher education RBTE).
El context internacional ens ofereix bons models al respecte (Kaser i Halbert, 2014; Munthe i Rogne, 2015; Wägsas i Spernes, 2018) però encara no disposem de recerca educativa sobre aquesta temàtica en el context català. En un moment en el que el context educatiu català està en procés de canvi i immers en processos d'innovació educativa ens sembla imprescindible revisar i millorar la qualitat de la formació inicial dels futurs mestres (Liesa i Mayoral, 2019). En aquesta línea, el projecte pretén assolir aquests objectius:
1- Dissenyar, implementar i avaluar el desenvolupament d'una proposta formativa basada en el model de RBTE per als pràcticums de tercer i quart curs del Grau d'Educació Primària. Aquest disseny implica revisar la seqüència formativa del practicum per tal de garantir que els futurs mestres: aprenguin continguts de recerca, desenvolupin habilitats i tècniques de recerca i indagació, s'involucrin en discussions i en activitats sobre aspectes de recerca i indagació.
2- Comprendre i analitzar l'evolució del procés de construcció de la identitat dels futurs mestres com a indagadors en la pràctica educativa; recollint coneixement conceptual, procedimental i actitudinal en relació a la indagació educativa. "
EstadoFinalizado
Fecha de inicio/Fecha fin1/01/2031/12/20