L'eficiència del diàleg interreligiós com a eina per a la llibertat religiosa a Catalunya

Project: Research GrantsResearch

Project Details

Description

El projecte DIALOCAT es proposa identificar les iniciatives de diàleg interreligiós i interconviccional en l'àmbit comunitari a Catalunya, analitzar-les i veure quina influència tenen en el respecte, la promoció i la garantia del dret a la llibertat religiosa i de consciència al país.
L'equip de la Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència a Catalunya basarà la present investigació en els resultats del primer informe d'anàlisi sobre aquest dret, i mesurarà l'eficiència de les iniciatives de diàleg interreligiós i interconviccional a partir de l'Escala Interconfessional de Llibertat Religiosa Blanquerna (Blanquerna's Interfaith Religious Freedom Scale, BIRF-S). Amb aquest estudi, la Càtedra vol detectar quins projectes s'estan duent a terme, qui els lidera, qui s'hi implica, qui hi participa i quina incidència acaben tenint. Es tracta també de veure en quins àmbits s'implementen, com poden millorar i, fins i tot, si comptem amb casos d'èxit que es poden replicar —tant en altres indrets de Catalunya com en altres països—.
AcronymDIALOCAT
StatusActive
Effective start/end date27/07/2330/11/24

Funding

  • Departament de Justícia: €16,000.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.