Foto de Marta Ausona Bieto
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
20132023

Producció científica per any

Filtre
Article

Resultats de la cerca