Validació, transferència i explotació de biòtops actius per a la regeneració de la biodiversitat marina

Project: Research GrantsKnowledge and technology transfer

Project Details

Description

Els emissaris submarins són tubs que, construïts sota el nivell del mar, connecten la costa amb una zona marítima més allunyada per a descarregar-hi les aigües provinents d'Estacions Depuradores d'Aigües Residuals urbanes o industrials. L'augment de les concentracions de nitrogen i fòsfor, així com l'aportació de matèria orgànica i altres nutrients produïts per l'activitat humana, estan causant greus problemes, com el deteriorament de praderies de fanerògames com la posidònia oceànica, i l'acceleració del fenomen d'eutrofització, que produeix zones d'hipòxia que redueixen la biodiversitat i descontrolen el creixement de poblacions d'algues.
Actualment, no existeix una solució comercial que permeti afrontar aquest problema. Davant d'aquesta carència, l'administració reguladora ha establert uns llindars que busquen garantir la qualitat de les aigües abocades i que, en cas d'excedir-los, suposen sancions econòmiques significatives per a l'operadora.
Aquest projecte pretén validar comercialment una nova tecnologia basada en biòtops actius per a la regeneració de la biodiversitat marina en l'entorn dels emissaris. La solució consisteix a instal·lar camps de biòtops artificials actius envoltant el difusor dels emissaris submarins. Aquestes estructures bioinspirades actuen com a Natural Based Solutions, i són capaces de capturar matèria orgànica en suspensió provinent dels emissors submarins i fer de substrat de fauna i flora. Com a resultat, s'incrementa el potencial de depuració, es frena el procés d'eutrofització i es recupera la biodiversitat marina en l'entorn on s'instal·len. Aquest procés té lloc fora de les instal·lacions de l'estació depuradora, i no suposa una afectació per a l'activitat ni un sobrecost energètic.
La solució preveu obtenir importants beneficis socials i d'impacte ambiental, gràcies a la millora de la qualitat de l'aigua i la recuperació de la biodiversitat marina, perseguint l'equilibri natural de l'ecosistema. En especial, el fenomen químic d'eutrofització té conseqüències molt greus per als sectors pesquer i del turisme degut a l'olor desagradable que desprèn aquest procés i pel mal estat
de l'aigua.
La tecnologia va dirigida a empreses que explotin emissaris submarins i desitgin incrementar el potencial de depuració mitjançant agents filtradors naturals que permeti minimitzar el grau de contaminació de l'aigua abocada, en especial quan aquest excedeix els llindars reguladors, i recuperar la biodiversitat de la zona d'abocament.
AcronymBIOSTONE
StatusActive
Effective start/end date1/09/2328/02/25

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.