Canvi climàtic i securitització al Sahel. Marcs emergents d’insecuritització des del paradigma de la seguretat ecològica.

Project: Research GrantsResearch

Project Details

Description

Gradualment, el discurs públic, els debats polítics i fins i tot les polítiques internacionals aborden el canvi climàtic i els fluxos migratoris des d'un prisma securitari, malgrat les proves científiques disponibles no permeten concloure si (i com) el canvi climàtic influeix en la variabilitat dels conflictes i el terrorisme. No obstant això, les estratègies de desenvolupament i construcció de pau en un entorn d'alt estrès climàtic com el sahelià continuen prioritzant l'enfocament militar, especialment referent a la qüestió migratòria. La bretxa entre les possibles polítiques sostenibles a llarg termini i les polítiques reactives a curt termini presenten un marc d'anàlisi rellevant per a analitzar com convergeixen, des de l'àmbit de la Unió Europea (UE), el nexe canvi climàtic-seguretat i el nexe migració-seguretat-desenvolupament al Sahel. El projecte busca promoure perspectives de seguretat alternatives des d'una visió ecologista, local i africana
StatusActive
Effective start/end date29/09/2330/09/24

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.