Sistemes d’informació energètica per impulsar la renovació del parc edificat

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

"En la darrera dècada el grup de recerca a portat a terme una línia de recerca sistemes de informació energètica per donar suport a la presa de decisions (INTUBE, RÉPENER, SEMANCO, OPTIMUS, OPTEEMAL) basats en la integració de dades de múltiples fonts. En el projecte ENERSI (2014-2016) es va crear un sistema d’informació energètic amb dues aplicacions per promoure la renovació d’edificis a nivell propietari i ciutat, ENERHAT i ENERPAT. Aquestes aplicacions es basen en dades proporcionades per l’ICAEN (certificats energètics) i el cadastre (edificis i parcel·les) i han estat el punt de partida per l’aplicació de gestió de dades que ARC ha creat per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en el marc d’un conveni de col·laboració.
Una de les febleses dels sistemes que hem desenvolupat és la baixa qualitat de les dades del certificats energètics. L’objectiu d’aquest projecte es la actualització i millora del sistema d’informació emprant les últimes dades de l’ICAEN i el cadastre, a més incloent-hi dades socioeconòmiques del INE i de portals d’habitatges. Tanmateix, un objectiu del projecte és crear nous espais de convergència entre la docència i la recerca. Es contarà amb l’ajuda d’estudiants d’arquitectura perquè realitzen simulacions energètiques guiades pels professors que es compararan amb les dades obtingudes del sistema d’informació ENERHAT/ENERPAT. Els alumnes podran: 1. Explotar el potencial dels sistemes ENERHAT/ENERPAT per obtenir valoracions integrals de la eficiència energètica dels edificis, i fer-les servir en projectes de rehabilitació d’edificis 2. Valorar la influència de les distintes eines emprades en les simulacions i en la certificació energètica.
La realització d’aquest projecte ens permetrà:
- En l’àmbit científic-industrial: promoure-les en diferents canals per buscar noves col·laboracions i fonts de finançament.
- En l’àmbit acadèmic: utilitzar les aplicacions ENERHAT/ENERPAT actualitzades i millorades amb alumnes del grau d’arquitectura."
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/2031/12/20