Estudi de la presència d'UP-PCBs en pigments i productes derivats (2020-URL-Proj-019)

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

"Els bifenils policlorats (PCBs) són una família de compostos organoclorats classificats com a contaminants orgànics persistents (COPs) per la seva persistència, bioacumulació, capacitat de transport transfronterer i toxicitat. Aquests compostos es van produir durant bona part del s. XX per al seu ús en equipaments comercials (per exemple, fluids dielèctrics en transformadors i condensadors). Davant de l’evidència de la seva capacitat contaminant en els anys 80 del segle passat es va prohibir la seva producció i, ja entrat el s. XXI, se n’han prohibit tots els seus usos. Això ha fet que la presència d’aquests compostos en el medi ambient hagi disminuït de forma notable. Tot i així, aquests compostos també es poden generar de manera no intencionada en la producció d’altres productes, com és el cas dels pigments o les combustions. Aquests són els que es coneixien com a UP-PCBs. Preocupa, doncs, l’emissió d’aquests compostos a l’ambient des de fonts com els pigments i tots els productes on es fan servir (tèxtil, pintura d’edificis, materials impresos, etc.).
El present projecte té com a objectiu principal estudiar la presència d’aquests UP-PCBs, diferents dels PCBs clàssics (coneguts a la literatura científica com a legacy PCBs), en les possibles fonts (pigments i productes que se’n deriven). Per això, cal posar al punt metodologies analítiques que permetin (1) identificar quins són els UP-PCBs presents en cada tipus de pigment i (2) quantificar la seva presència en els pigments i estudiar com es transfereixen els UP-PCBs als productes de consum en què es fan servir aquests pigments. "
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/2031/12/20

Paraules Clau

  • pigments
  • bifenilos policlorados