Las inversiones socialmente responsables en España

Laura Albareda Vivó, Ricardo Balaguer González, Josep Maria Lozano Soler

Producción científica: Artículo en revista no indizadaArtículo

Resumen

L'any 1.997 apareix a Espanya el primer fons socialment responsable. Però no és fins a finals de 1.999 quan es creen a Espanya un important nombre d'aquests tipus de fons, i el sector de la inversió socialment responsable experimenta un notable creixement. Tot i això, al llarg d'aquests darrers anys, a España aquests tipus d'inversions socialment responsables no han experimentat nivells de desenvolupament tant importants com a altres països europeus, malgrat que, des deis darrers anys, s'ha començat a comercialitzar un número significatiu de fons socialment responsables gestionats i domiciliats fora de l'estat, la qual cosa podria interpretar-se com una aposta pel mercat espanyol. En aquest sentit, l'article ofereix una visió sistemàtica de l'evolució seguida per aquest tipus de fons espanyols durant el període 1999-2002, així com una anàlisi de la metodologia de preselecció de carteres, i de la participació de les organitzacions d'interès social en l'estructura i desenvolupament dels fons. També es planteja una breu reflexió sobre l'escassa normativa legal existent a España relacionada amb aquest tipus de productes. L'article Las Inversiones Socialmente Responsables en España, deis professos universitaris Lozano, Albareda i Balaguer, és, en definitiva, el resultat d'una línia d'investigació que pretén informar i promoure la reflexió i l'anàlisi sobre els fons socialment responsables, vinculats directament als valors ético-sociais i a la responsabilitat social de les empreses, com agents econòmics, i deis individus, com a inversors.
Idioma originalInglés
Páginas57-80
Publicación especializadaDiàlegs: Revista d'Estudis Polítics i Socials
EstadoPublicada - 1 jul 2004

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Las inversiones socialmente responsables en España'. En conjunto forman una huella única.

Citar esto