QD PORTFOLIO

Proyecto: Ayudas internas/convocatorias propiasProyectos

Detalles del proyecto

Descripción

"El grup de recerca GHenderS, participa en diferents projectes d’investigació finançats i també desenvolupa projectes de propis . Actualment 7 doctorands vinculats al grup desenvolupen el seu treball amb dades que son producte del treball de camp de projectes que han rebut finançament. On han participa membres del grup GHenderS, i que han estat obtingudes a través de plataformes electròniques. Actualment, el grup de recerca participa coordinant dos grups de treball en dos projectes internacionals finançats per la Comunitat Europea ( COST Action 13183; QUALI-DEC). També tenim experiència prèvia en el desenvolupament de plataformes de recollida de dades que s’han desenvolupat amb èxit en projectes anteriors i que actualment continuen en funcionament i generant dades que son propietat dels organismes promotors de les plataformes. ( www.midconbirth.com [Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya]2 països: 11500 casos recollits; https://www.babiesbornbetter.org/countryinformation/spain-2/ [University of Central Lancashire.UK]36 països: 45.000 casos recollits fins data actual, https://sharecontracept.com/ [Universitat Rovira i Virgili. Tarragona]1 país: 500 casos recollits fins data actual)
Aquesta proposta s’emmarca dintre de la convocatòria d’ajuts a l’activitat de recerca del personal docent i investigador de la Universitat Ramon Llull, on s’estableix al punt f) la possibilitat de sol·licitar finançament per les despeses associades a la contractació de serveis necessaris pel correcte desenvolupament del projecte.
La experiència acumulada pels membres del grup que han participat en el desenvolupament del les plataformes mencionades orienta l’objectiu de la present proposta.
Objectiu: Crear una plataforma útil per la promoció de la investigació en la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, amb una arquitectura avançada que permeti desenvolupar recerca pròpia, de forma autònoma, amb el disseny adequat a cada tipus d’estudi."
EstadoFinalizado
Fecha de inicio/Fecha fin1/01/2031/12/20