Grup de Recerca de Parella i Família

Proyecto: Ayudas a grupos y redesGrupos de investigación

Detalles del proyecto

Descripción

Grup de recerca consolidat (GRC) Reconegut

El GRPF, grup de recerca consolidat des del 2009, està format per investigadors amb una llarga trajectòria de recerca que procedeixen de la psicologia social. Donada la complexitat de l'abordatge del grup familiar, l'objectiu d'atenció preferent es centra en els aspectes emocionals i comunicatius de la família considerada com a primer espai maduratiu i educatiu dels seus membres. A partir d'aquí es pretén elaborar models d'intervenció tant educatius com preventius. Dins de les principals línies de recerca destacaríem: Qualitat de les Relacions de Parella, Violència en la Família, Adopció Internacional i postadopció, Parentalitat i Família i Qualitat de Vida. El GRPF participa en xarxes temàtiques de recerca internacionals i en xarxes d’àmbit nacional, coordinant la xarxa de violència i participant en la de divorci i en la d’adopció internacional dins del CEI Aristos Campus Mundus. Durant els darrers anys ha participat en 5 projectes europeus, tres d’ells coordinats pel grup.
SiglaGRPF
EstadoActivo
Fecha de inicio/Fecha fin1/01/2230/06/25