Tecnología de captura directa d’aire de CO2 destinada a la fertilització de cultius hortícoles.

Project: Research GrantsResearch

Project Details

Description

L’objectiu general del projecte consisteix en la investigació i desenvolupament d’un prototip a escala prototip de captura directa de l’aire de CO2 per a la seva aplicació en cultius hortícoles d’interès agronòmic, en concret en tomàquets.
El projecte pretén aconseguir el desenvolupament d’una tecnologia que permeti l’enriquiment de l’aire dels hivernacles amb CO2 per aconseguir estimular el creixement dels cultius y augmentar la seva productivitat fins a un 25% respecte dels processos productius actuals i alhora millorar la seva eficiència en l’ús de l’aigua.
El projecte es fa en colaboració amb l'empresa GASN2
Acronym FertiDAC
StatusActive
Effective start/end date12/10/2311/10/26

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.