Cosmètica sostenible basada en cèl·lules mare vegetals

Project: Research GrantsKnowledge and technology transfer

Project Details

Description

El mercat de productes cosmètics és un mercat que es troba en constant creixement i és un mercat dinàmic i que evoluciona segons les necessitats i requeriments del usuaris finals. Dins del mercat cosmètic es poden diferenciar dos sectors, un de productes de caire bàsic (pocs requeriments i de baix valor afegit), i un sector de productes de gama alta o d’alta qualitat, considerats de mig i alt valor afegit. Els requeriments d’aquest segon sector del mercat, són més exigents, i engloben els productes ecològics, orgànics i els produïts mitjançant tecnologies avançades com la biotecnologia. Cada vegada més, el nivell de consciencia del usuaris finals ha augmentat considerablement, i amb ell la demanada d’aquests productes d’origen natural, orgànic, ecològic i amb un component altament tecnològic. Aquests productes cosmètics d’alta qualitat, per ser acceptats pel mercat, han de demostrar la seva eficàcia pel tractament pel qual han estat dissenyats mitjançant assaigs in vitro i amb voluntaris. Precisament el segment del mercat de productes d’alta qualitat és el que mostra una millor evolució, rondant els 40 bilions de dòlars americans actualment, i s’espera que superi els 55 bilions al 20301 (com s’explicita en l'apartat 3 de la present memòria). Actualment el gran gruix de productes cosmètics es produeixen mitjançant l’extracció dels principis cosmètics a partir de matèria vegetal o animal (com el cargol), essent els ecològics i orgànics els de gama alta.
Projecte en colaboració amb l'empresa Biogründl
AcronymVEG4COS
StatusActive
Effective start/end date6/06/235/06/26

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.