Ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació a Catalunya (FI_SDUR)

  • Lujan Pallarès, Enric (PI)

Project: FellowshipsPredoc

Project Details

StatusActive
Effective start/end date1/09/2131/08/24

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.