Acció comunitària, oci i cohesió social en la gestió de la diversitat cultural als centres socioeducatius gestionats per la Fundació Pere Tarrés

Project: Internal grants/own callsProjects

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Social Sciences