Acció comunitària, oci i cohesió social en la gestió de la diversitat cultural als centres socioeducatius gestionats per la Fundació Pere Tarrés

Project: Internal grants/own callsProjects

Project Details

Description

1. Analitzar com l'existència de centres socioeducatius que treballen amb infància i adolescència vulnerables i que compten amb un elevat índex de població d'origen migrat, afavoreixen una millora dels recursos personals dels infants i de les famílies que participen en aquests centres i de les seves xarxes socials veïnals.
2. Analitzar com el treball socioeducatiu que es porta a terme en aquests centres millora la cohesió social als territoris en els quals actua, promovent el compliment dels drets d'infància, sota criteris de justícia social.
3. Desenvolupar orientacions teòrico-metodològiques per a la intervenció que ajudi a reforçar la tasca de cohesió social d’aquests centres.
La proposta sorgeix com a continuïtat del projecte I+D+i ‘Ocio, acción sociocultural y cohesión social (EDU2014-57212-R)’, on es va aprofundir en la correlació existent entre les pràctiques de lleure i d'acció sociocultural i el grau de cohesió social del territori"

Layman's description

"1. Analitzar com l'existència de centres socioeducatius que treballen amb infància i adolescència vulnerables i que compten amb un elevat índex de població d'origen migrat, afavoreixen una millora dels recursos personals dels infants i de les famílies que participen en aquests centres i de les seves xarxes socials veïnals.
2. Analitzar com el treball socioeducatiu que es porta a terme en aquests centres millora la cohesió social als territoris en els quals actua, promovent el compliment dels drets d'infància, sota criteris de justícia social.
3. Desenvolupar orientacions teòrico-metodològiques per a la intervenció que ajudi a reforçar la tasca de cohesió social d’aquests centres.
La proposta sorgeix com a continuïtat del projecte I+D+i ‘Ocio, acción sociocultural y cohesión social (EDU2014-57212-R)’, on es va aprofundir en la correlació existent entre les pràctiques de lleure i d'acció sociocultural i el grau de cohesió social del territori"
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.