Responsabilitat patrimonial per incendis originats a línies elèctriques

Producció científica: Una altra contribucióBlog

Resum

Text amb el que s'inicia la col·laboració "Lectures d'aquí i d'allà". Comenta, a partir d'un article publicat a Utility Dive, 2 d'agost de 2018, per Iulia Gheorghiu la regulació a California i a Espanya en relació amb la responsabilitat civil dels titulars de línees elèctriques pels incendis que han tingut orígen en aquestes. A California es basa en el que s'anomena "Inverse Condemnation Liability". En resum, és un supòsit de responsabilitat objectiva que neix, en el cas, perquè el foc s'originés a la línia elèctrica, encara que no hi hagués negligència per part de l'empresa. Hom ho anomena 'you broke it, you bought it,' theory. A Espanya, hores d'ara, al qualificar-se les activitats elèctriques com servei d'interès econòmic general a partir dels processos de liberalització iniciats a finals dels anys 80, és a dir, un servei garantit pel poder públic però no de titularitat pública, la responsabilitat s'ha de demandar a l'entitat titular de la xarxa que es tracti (transportista o distribuïdor) i d'acord amb el dret que li sigui aplicable. Atès que els titulars de les xarxes esmentades son privats, estem davant d'un supòsit de responsabilitat per culpa. A això darrer, cal afegir que amb la legislació a la mà, l'administració pública responsable, garant del servei, disposa d'eines potents per promoure el compliment de les normes de seguretat per part de les empreses. Bàsicament una potestat sancionadora que permet imposar multes molt quantioses i fins i tot la inhabilitació per prestar el servei. El text conclou plantejant que, en exercici del principi de transparència, que ha d'informar l'activitat de les administracions públiques fora molt convenient que hi hagués una estadística amb dades incorporades per totes les administracions amb competències sancionadores en el sector elèctric, dels procediments incoats i el seu resultat. Igualment, que fora possible consultar amb facilitat la comptabilitat regulatòria de les diverses empreses titulars de línies, per saber les quantitats destinades al seu manteniment, així com l'evolució en el temps d'aquestes despeses.
Idioma originalCatalà
Estat de la publicacióPublicada - 1 de set. 2018

Com citar-ho