Ajuts URL- Suport Grups de Recerca: Beca pre-doctoral i ajuts per a publicacions

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

Ajuts de Suport a la Recerca, Universitat Ramon Llull. Ajuts pre doctorals Javier Romero i Sergi Abad. Ajut per publicació.

“A) Caracterització estructural i funcional de glicosiltransferases de Mycoplasma com dianes terapèutiques mitjançant tècniques bioinformàtiques,

B) Obtenció de metabòlits d'alt valor afegit utilitzant glicerol de rebuig via fermentació”
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització12/09/1030/05/11