Ajut per a mobilitat de personal docent i investigador - Assistència del Dr. José Sols al “Colloquium on Christian Social Thought”, a la Jesuit School of Theology of Santa Clara University, a Berkeley, Califòrnia, USA (juliol de 2012).

  • Sols Lucia, José (PI)

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

El Dr. José Sols Lucia està coordinant el treball de recerca que durà a la publicació del llibre Pensamiento Social Cristiano abierto al siglo XXI, en el marc del grup de professors de Pensament Social Cristià d'UNIJES (Centres Superiors de la Companyia de Jesús d'Espanya), que també ell coordina. En aquest projecte participen professors de la Universidad Pontificia Comillas (concretament el P. Julio Martínez sj, Vicerector de la Universitat, i el Sr. José Manuel Caamaño) i de la Universidad de Deusto (concretament el P. Fernando de la Iglesia sj, el Dr. Ricardo Aguado, el Dr. Jon Santacoloma i el Dr. Jabier Martínez). En el marc de la recerca per a preparar aquest llibre, el Dr. José Sols participarà en el “Colloquium on Christian Social Thought”, a la Jesuit School of Theology of Santa Clara University, a Berkeley, Califòrnia, USA, els dies 16-20 de juliol de 2012. El Dr. José Sols realitzarà dues activitats a Berkeley durant els dies 16-20 de juliol de 2012: 1/ participar en el “Colloquium on Christian Social Thought”, i 2/ impartir el curs “Ética Social”, en castellà, a immigrants llatinoamericans acabats d’arribar als Estats Units, en el marc de les activitats de l’Instituto Hispano de Berkeley. Amb motiu d’aquesta segona activitat, el Dr. José Sols va demanar un ajut a la Càtedra UNESCO de la URL, que cobriria la totalitat de les despeses de desplaçament. Si la Càtedra UNESCO concedís aquest ajut, no caldria rebre l’ajut de Recerca URL, però a data de 28 de febrer, la Càtedra UNESCO de la URL encara no ha anunciat quins són els ajuts que efectivament es concediran. Si no es concedís aquest ajut, el Dr. Sols mantindria la seva petició de subvenció a Recerca URL.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització16/07/1220/07/12

Paraules Clau

  • migraciones
  • Ética social
  • Pensamiento Social Cristiano